Fireworks

உண்மையை எடுத்துக் கொள்ள முடியுமா

உண்மையை எடுத்துக் கொள்ள முடியுமா

 

உண்மையை எதிர்கொள்ள முடியுமா

சில விவேகமான மனிதர்களால் உண்மையான சொற்களை எடுத்துக் கொண்டு, அதை தங்கள் சுய முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். பெரும்பான்மையோர், பூம்பகட்டான வெறுமையான சொற்களுடன் மகிழ்கின்றனர்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!