நீங்கள் உள்ளபடியே சிறப்பாகத் தான் இருக்கிறீர்கள்

 நீங்கள் உள்ளபடியே சிறப்பாகத் தான் இருக்கிறீர்கள்

 
Remove wrong notion t
 

வசிக்கும் இடத்தையும், மதத்தையும், உடைகளையும், தோற்றத்தையும் மாற்றுவதால் ஒருவருக்கு தன்னம்பிக்கையும் சுயமரியாதையும் உண்டாகாது. இயல்பாக உள்ள தமது தன்மை போதுமானதல்ல என்ற தவறான நோக்கத்தை மனதிலிருந்து நீக்குவதால் தான் இவை இரண்டும் ஏற்படும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!