எளிதான பிரச்சனைகளை பெரிதாக்க வேண்டாம்

எளிதான பிரச்சனைகளை பெரிதாக்க வேண்டாம்

எளிதான பிரச்சனைகளை பெரிதாக்க வேண்டாம்

எளிதான விஷயங்கள் கடினமாக்கப் படக் கூடாது. ஒரு சின்ன விஷயத்தை நாம் பெரிதாக்கினால், அது எப்போதுமே ஒரு எளிதான விதத்தில் முடிவாகாது. 

அது ஒரு அநாவசியமான விவாதத்தை ஆரம்பிக்கலாம்; சண்டையையும், கொடிய சொற்களையும் புண்பட்ட உணர்ச்சிகளையும் விளைவிக்கலாம்; அது நாள் முழுவதையுமே நாசமாக்கலாம். 

ஒரு சூழ்நிலையை அமைதியாக, அமளியும் கொந்தளிப்பும் இல்லாமல் கையாள முடியும் வாய்ப்பு இருந்தால், அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். 

சாதாரண விஷயத்தை வெடிக்கும் இயல்புடையதாக்காமல் இருப்போம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!