தன்னம்பிக்கையும் ஆணவமும்

தன்னம்பிக்கையும் ஆணவமும்

 
தன்னம்பிக்கையும் ஆணவமும்
 

தன்னம்பிக்கைக்கும் ஆணவத்திற்கும் நடுவில் ஒரு மெல்லிய கோடு தான் உள்ளது.

ஒருவருக்கு தன்னம்பிக்கை உள்ள போது, அவர் தன்னைப் பற்றியும் தனது திறன்களைப் பற்றியும் மிகவும் நம்பிக்கைக் கொண்டு, தான் செய்ய நினைக்கும் செயலுக்கு தனக்கு மிக்க திறமை உள்ளது என்று நம்புகிறார். தனது முன்னேற்றத்திற்காக நேர்மறையாகச் செயல்படுகிறார்.

ஒருவருக்கு ஆணவம் உள்ள போது, தான் மட்டுமே தான் மிக முக்கியமானவர், தனக்கு மட்டுமே தான் திறன்கள் உள்ளன, மற்றவர்களெல்லாம் தனக்கு கீழ்பட்டவர்கள் என்று எண்ணுகிறார். மற்றவர்களிடம் மரியாதையில்லாமல் நடந்துக் கொள்கிறார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!