உண்மை சொல்வதும் ஏற்றுக் கொள்வதும் இரண்டுமே கஷ்டம் தான்

உண்மை சொல்வதும் ஏற்றுக் கொள்வதும் இரண்டுமே கஷ்டம் தான்

~~ உண்மையைச் சொல்வதற்கு அதிகமான தைரியம் தேவை.

உண்மையை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு அதை விட அதிகமான தைரியம் தேவை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!