விவேகானந்தர் மேற்கோள் 1

விவேகானந்தர் மேற்கோள் 1

 

 

மதங்களின் உலகப் பாராளுமன்றம்,
ஷிகாகோ, செப்டம்பர் 11, 1893

வெவ்வேறு இடங்களில் மூலங்களைக் கொண்ட வெவ்வேறு ஓடைகள் எல்லாம் கடலில் ஒன்று சேருவது போல், பகவானே, மனிதர்கள்,  பல விதமாகத் தோன்றினாலும், அவர்கள் வெவ்வேறு மனப்போக்குகளால் எடுத்துக் கொள்ளும் பலவித பாதைகள் எல்லாம், நேராக இருந்தாலும், கோணலாக இருந்தாலும், உங்களிடமே வந்து சேர வழிகாட்டுகின்றன.  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!