பசுக்களுக்கும் நேசம் உண்டு

பசுக்களுக்கும் நேசம் உண்டு

Cows can love too t

பசுக்களுக்கும் நேசம் உண்டு. அவற்றால் மிகவும் பிரியமாகவும், விசுவாசமாகவும், பிணி நீக்கும் தன்மையுடனும் இருக்க முடியும். மேலும், வேறு ஒரு உணவும் இல்லாமல் பல நாட்கள் வாழ உதவும் ஆரோக்கியமான உணவான பசும்பாலை அது தருகிறது. மனிதாபிமானத்துடன், அதன் கன்றுகளுக்கு அளித்தபின் மிகுதியாக இருக்கும் பாலை நாம் உபயோகப்படுத்துவது கொடுமை இல்லை. நாம் உணரும் அதே போன்ற வலியையும் துயரத்தையும் தான் ஒரு பசுவும் உணருகிறது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!