Fireworks

உங்கள் மேல் திடமான நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்

உங்கள் மேல் திடமான நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்

 

உங்கள் மேல் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்

உங்கள் மேல் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குத் தேவையான வலிமையும், தைரியமும் உண்மையில் உங்களுக்குள் தான் இருக்கிறது. மற்றவர்களால் ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் நீங்கள் ஏமாற்றமடைவீர்கள். மற்றவரிடமிருந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் உங்கள் மீது திடமான நம்பிக்கை எப்போதும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!